Matrixcomp ustroń
sferis
Salon Sferis
43-450 Skoczów
ul. Stalmacha 2
tel. 33 479 12 15
Salon Sferis
43-450 Ustroń
ul.Daszyńskiego 16
tel. 33 854 56 18
Kasy Fiskalne-wszystkie modele PROMOCYJNE ceny i GRATISY chcesz sie dowiedziec wiecej? 887060500
GG Ustroń Sklep:   631352
 
GG Serwis Ustroń:   7723699
 
GG Sklep Skoczów:   2351285
 
GG Sewis Skoczów:   13659639
 
allegro:   68992236
 

KTO MUSI POSIADAĆ KASĘ FISKALNĄ?

Jeśli jesteś podatnikiem podatku od towarów i usług jesteś zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej (rejestrującej):

 • na rzecz osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • na rzecz osób fizycznych - przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie (nie na rzecz swojego przedsiębiorstwa),
 • na rzecz rolników ryczałtowych (zakup dla gospodarstwa i prywatne).

Obrót na rzecz wymienionych wyżej osób podlega zaewidencjonowaniu również wówczas, gdy taka osoba żąda wystawienia faktury (prywatnie na imię i nazwisko, a nie na przedsiębiorstwo). Paragon z kasy fiskalnej należy wówczas zszyć z kopią faktury. Taki dokument pozostaje u sprzedawcy. Obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na sprzedawcy także w sytuacji, gdy wystawia on faktury VAT na każdą przeprowadzoną tranzakcję.

Wysokość obrotu to podstawowe kryterium zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Zasadą jest, że urządzeń fiskalnych nie muszą instalować firmy, których sprzedaż detaliczna nie przekracza 40.000zł rocznie. U podatników VAT chodzi o sprzedaż netto (bez VAT). Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedaż przekroczyła ten limit).

Niższy limit obowiązuje nowe firmy. W pierwszym roku prowadzenia działalności wynosi on 20.000 zł, a zwolnienie obowiązuje tylko do dnia przekroczenia tej kwoty.

Przedsiębiorcy działający w niektórych branżach, bez względu na wysokość obrotów, są zwolnieni z obowiązku posiadania kas. Firmy, w których ponad 70 procent przychodów pochodzi np. z działalności: kurierskiej, ochroniarskiej i detektywistycznej lub sprzątania obiektów, nie muszą instalować urządzeń fiskalnych. Wskaźnik ten oblicza się na podstawie obrotów ze sprzedaży detalicznej (czyli tej, która co do zasady podlega ujęciu w kasie) w roku poprzednim.

Jednakże od 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie, które mówi, że oprócz usług prawnych i medycznych, ewidencjonowaniu przez kasy będą podlegać m.in. usługi księgowe, rachunkowe itp. Rejestracji obrotu będzie podlegać też sprzedaż biletów na różne imprezy widowiskowe, np. wydarzenia kulturalne, mecze, bilety do cyrku oraz usługi tłumaczenia, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, pogrzebowe. Kasy będzie musiała zainstalować także większość podatników rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, którzy obecnie nie mają takiego obowiązku (zatrudniający do jednej osoby), m.in.: bednarze, krawcy, hafciarki i kołodzieje.

Powyższe grupy podatników, dla których przewidziano kasy fiskalne będą mogły korzystać z obowiązującego obecnie zwolnienia do końca kwietnia 2011 r. czyli obowiązek posiadania kasy fiskalnej fizycznie wejdzie w życie 1 maja 2011.

Kasy nie muszą także posiadać niektórzy podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej o ile nie zatrudniają pracowników (z wyjątkiem małżonka).

Także firmy sprzedające towary w systemie wysyłkowym (przesyłkami kurierskimi lub pocztą), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy podatnika, nie mają obowiązku stosowania urządzeń fiskalnych. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję powinno jednak wynikać, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Ponadto powinny one pozwalać na ustalenie danych (w tym adresu) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, którym wysłano towary. Paragonów nie muszą także drukować automaty do sprzedaży towarów.
Aktualna lista podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej:

 • magazynowania i przechowywania towarów – wyłącznie dozór mienia i przechowywanie (których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą)
 • usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą
 • rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika (w całym zakresie) dokumentowane jest fakturą
 • detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika (w całym zakresie) dokumentowane jest fakturą
 • sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych
 • komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa (których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą)
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • świadczone przez schroniska dla zwierząt
 • związane z rekreacją, kulturą i sportem - które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas
 • pogrzebowe i pokrewne
 • usługi świadczone w gospodarstwach domowych
 • przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność
 • przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność


Kiedy trzeba kupić kasę fiskalną?

Kasę fiskalną muszą m.in. mieć:

 • prowadzący działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,
 • taksówkarze,
 • sklepy z częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (o określonym PKWiU: 34.10.1, 34.2, 34.3),
 • - sklepy ze sprzętem radiowym, telewizyjnym i telekomunikacyjnym, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32),
 • - firmy handlujące sprzętem fotograficznym, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3),
 • - sprzedawcy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci.

ODLICZENIE ULGI Z TYTUŁU NABYCIA KASY REJESTRUJĄCEJ

Każdy kupujący kasę fiskalną ma prawo do odliczenia podatku VAT (w całości albo według ustalonej proporcji) oraz do zaliczenia w koszty wydatków na zakup kasy czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

Podatnicy, którzy rozpoczynają dopiero ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mają prawo dodatkowo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem odliczenia jest zainstalowanie kasy oraz rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.

Odliczenie 90% ceny netto obowiązuje jedynie przy pierwszym zakupie kas. Chodzi o zakup kas w związku z utratą zwolnienia. Jeżeli podatnik zaczyna w pierwszym miesiącu instalując 1/5 wymaganych przez prawo i zadeklarowanych w urzędzie skarbowym kas fiskalnych, a dopiero potem kolejne, to prawo do odliczenia przysługuje w stosunku do wszystkich zgłoszonych w urzędzie skarbowym. Przy dokupieniu kolejnej kasy, po zainstalowaniu pierwszych kas w maksymalnie pierwszych pięciu miesiącach od utraty zwolnienia, nie istnieje już taka możliwość. Odliczenie 90% ceny netto kasy jest dokonywane następująco:

 • odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );
 • a jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:
 • 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia ) – gdy rozlicza się miesięcznie;
 • 50% tej kwoty – gdy rozlicza się kwartalnie.

Warunkiem odliczenia jest:

 • złożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania (można, ale nie trzeba, na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania);
 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ( czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc ) na kasie spełniającej odpowiednie warunki i kryteria techniczne;
 • dołączenie do deklaracji podatkowej w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy,
 • dowód zapłaty całej należności za kasę, której odliczenie dotyczy.

Podatnicy zwolnieni

Podatnicy dokonujący wyłącznie czynności zwolnionych z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy również podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunkiem jest:

rozpoczęcie ewidencjonowania nie później, niż w obowiązującym terminie;
dokonanie ww. zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich użytkowania;
złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;
zapłata całej należności za kasę.

Zwrot następuje na wniosek zawierający między innymi :

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy;
 • dane adresowe, wraz z numerem telefonu kontaktowego
 • NIP;
 • informację o numerze licencji taksówkarskiej, numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę - w przypadku taksówkarzy;
 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadków podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi bagażowymi.

Można, ale nie trzeba, tego dokonać na specjalnym formularzu zawiadomienia o zainstalowaniu kasy spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne, jeżeli formularz ten jest składany przed terminem rozpoczęcie ewidencjonowania.
 


KASA FISKALNA- OBOWIĄZKI PODATNIKA

Osoby prowadzące ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej są zobowiązani do:

 • dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy,
 • wykonywania wydruku z każdej sprzedaży (paragonu fiskalnego lub faktury VAT)
 • wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,
 • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
 • sporządzania raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży,
 • dokonywania wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów na taśmie papierowej z rolki (wydruków kopii lub zapisie ich na karcie pamięci cyfrowej np. SD)
 • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres do 7 lat,
 • stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,
 • prowadzenia po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nieprowadzenia sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym.
 • naniesienia na obudowę kasy w sposób trwały jej numeru ewidencyjnego,
 • zamieszczania wpisów w książce kasy rejestrującej,
 • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów,
 • zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

KASY, DRUKARKI Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ - POZNAJ ZALETY

Coraz więcej producentów wprowadza do sprzedaży kasy fiskalne, drukarki fiskalne z kopią elektroniczną. Zwiększa się zapotrzebowanie na urządzenia tego typu. Coraz więcej Klientów pyta o różnice, wady i zalety stosowania kas bądź drukarek z kopią elektroniczną. Jak ma się kasa czy drukarka fiskalna z zapisem na elektronicznym nośniku danych (np. na kartach SD) w porównaniu z tradycyjnym zapisem na rolce papierowej?

Korzyści wynikające z dodatkowej funkcjonalności urządzeń fiskalnych z kopią elektroniczną

 • Mniejsze zużycie papieru.
 • Ograniczenie czasu potrzebnego na wymianę papieru w trakcie pracy.
 • Oszczędności związane z przechowywaniem karty SD.
 • Uproszczenie magazynowania.
 • Możliwość przeglądania i analiz wydruków.
 • Możliwości kopiowania danych.
 • Uzyskanie dostępu do zaawansowanych zabezpieczeń – większe bezpieczeństwo danych.


Należy także wspomnieć o dodatkowych zaletach urządzeń z kopią elektroniczną. Wszystkie zgromadzone dane mamy do dyspozycji w formie elektronicznej. Dzięki temu możemy wykonywać raporty, prowadzić statystyki, tworzyć zestawienia i analizy sprzedaży.


Więc jaką kasę fiskalną, drukarkę fiskalną wybrać?

Z powyższego zestawienia możemy wywnioskować jednoznacznie, że urządzenie z kopią elektroniczną zdecydowanie przewyższa kasy i drukarki tradycyjne. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Przy zakupie należy wziąć pod uwagę:
przypuszczalna ilość paragonów wystawianych dziennie (czyli jak duże będzie zużycie papieru oraz mechanizmu drukującego)
jak duża będzie baza towarowa
jakie będzie natężenie sprzedaży (czas wymiany rolki wpływa na nastroje klientów, przy kopii elektronicznej mamy tylko jedną rolkę do wymiany, dzięki zaoszczędzonemu miejscu stosowana rolka jest dłuższa niż tradycyjne)
mobilność kasy, drukarki (czy sprzedaż jest w stałym punkcie czy może jest to sprzedaż mobilna- przy sprzedaży mobilnej mnijesze i lżejsze urządzenia oraz mniejszy pobór mocy to zdecydowane atuty kasy, drukarek z kopią elektroniczną)


Wnioski

Rozpiętość cenowa urządzeń tradycyjnych i z kopią elektroniczną jest podobna. Jest kilka modeli urządzeń bez kopii, które zyskują ze względu na niską cenę, ale wpływa to na jakość ich wykonania oraz koszty eksploatacji więc przy bilansie cena-jakość tańsze modele wypadają mniej korzystnie. Kolejnym argumentem przemiawiającym przeciwko najtańszym modelom kas fiskalnych, drukarek fiskalnych jest fakt dofinansowania przez Urząd Skarbowy 90% (maksymalnie 700zł) ceny takiego urządzenia. Dzięki temu przy niewielkim nakładzie finansowym można kupić urządzenie ze średniej półki cenowej.

Jeżeli planowana sprzedaż wiąże się z wystawianiem dużej ilości paragonów dziennie, będzie to sprzedaż o średnim bądź dużym natężeniu radzimy zakupić urządzenie z kopią elektroniczną. Przy niewielkiej sprzedaży (kilka paragonów dziennie) w jednym miejscu (nie będzie to sprzedaż mobilna) nie ma przesłanek mówiących o wyższości jednego typu urządzenia nad drugim. W takiej sytuacji należy rozważyć czy dodatkowe funkcjonalności oferowane w urządzeniach z kopią elektroniczną mogą wpłynąć na komfort pracy, na sprzedaż (raporty, analizy), na bezpieczeństwo przechowywania kopii.

Jeśli natomiast ilość paragonów wystawianych dziennie jest duża (kilkadziesiąt, kilkaset), jest duże natężenie sprzedaży (punkty handlowe w miejscach z dużą ilością ludzi, punkty komunikacyjne (np. kiosk przy przystanku, dworcu), sprzedaż biletów (koncerty, mecze, komunikacja miejska), puby, restauracje, kawiarnie, itp., prowadzona będzie sprzedaż w kilku różnych miejscach (urządzenie będzie mobilne, np. gabinety lekarskie, kancelarie, biura, sprzedaż obwoźna, weterynaria, usługi. itp.) zdecydowanie polecamy urządzenia z kopią elektroniczną.
 


PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy?

 • można odliczyć w całości podatek VAT
 • kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu 3) od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 28.11.2008 r.)

2. Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?
Tak. Należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego za pomocą dostarczonego w książce serwisowej formularza. Formularz ten dostępny jest również tutaj: http://www.farimexpolska.pl/24/formularze-i-zgloszenia-do-us

3. Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?
Nie. W momencie zakupu kasa pracuje w tzw. "trybie szkoleniowym", tzn. nie zapamiętuje danych. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy.

4. Ile razy dziennie powinien być wykonywany raport dobowy?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli w danym dniu była realizowana sprzedaż raport dobowy należy wykonać na koniec dnia pracy, nie później jednak niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. W praktyce jest wykonywany jest jeden maksymalnie dwa raporty dobowe, choć teoretycznie klient może wykonywać go nawet po każdej zarejestrowanej sprzedaży (paragonie).

5. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?
Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, czas ten wynosi 5 lat.


WAGI I CZYTNIKI

Uwaga promocja! tylko teraz 699 netto!

Elektroniczna waga kalkulacyjna DS-700EP (z wysięgnikiem) łącząca w sobie wysokie parametry techniczne, łatwość obsługi, niezawodność, oszczędność czasu klienta i sprzedawcy, a także niski koszt zakupu. Waga w standardowym wyposażeniu posiada wbudowany port komunikacyjny RS-232C za pomocą którego waga może komunikować się z kasą fiskalną lub z komputerem.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone © matrixcomp.pl .
Projekt,wykonanie,utrzymanie strony pozycjoner.net


Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij